Tijd: 15:15 – 16:00 
Presentatie door
:
Annelieke van der Giessen en Kathleen Torrance, senior raadsmedewerkers van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

De AWTI is een strategische adviesraad die de regering en het parlement adviseert over het beleid voor wetenschap, technologie en innovatie. Recentelijk heeft de AWTI twee adviezen uitgebracht die in deze sessie centraal staan: Rijk aan kennis en Samen de lat hoog leggen. Annelieke en Kathleen gaan graag in discussie met de deelnemers aan de workshop over deze adviezen. Zijn de problemen die de AWTI schetst herkenbaar? Wat vindt men van de adviezen die de AWTI doet aan de regering en het parlement?

Rijk aan kennis
In dit advies geeft de AWTI aan welke stappen de regering en het parlement kunnen zetten op weg naar een betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen; en om ervoor te zorgen dat ministeries, uitvoeringsorganisaties en de Tweede Kamer goed zijn toegerust voor kennisbenutting. Want Nederland is een kennisrijk land, maar kennis wordt te vaak niet goed benut voor het overheidsbeleid. Nederland mist nu mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening.

Samen de lat hoog leggen
In dit advies geeft de AWTI aan wat het rijk kan doen om de innovatiekracht van Nederland als geheel te versterken door bij te dragen aan de innovatiekracht van elke regio. Innovatie is nodig voor een duurzame, inclusieve toekomst en gebeurt in de regio. Dáár vinden bedrijven, wetenschappers, talent en maatschappelijke organisaties elkaar, daar ontstaan nieuwe initiatieven en daar zijn er kansen voor vernieuwing. Regio’s hebben elk eigen economische opgaven, eigen opgaven gericht op brede welvaart, en kunnen een eigen specifieke bijdrage leveren aan transitieopgaven. Regio’s dragen dan ook bij aan het geheel, ze versterken de innovatiekracht van Nederland.  Nederland heeft regionale innovatie dus hard nodig, maar regio’s verschillen momenteel sterk in innovatiekracht- wat moet de regering nu doen?

 

Annelieke van der Giessen en Kathleen Torrance

Tijd: 16:15 – 17:00
Presentatie door: Leonie van Grootel, onderzoeker bij het Rathenau Instituut

In deze workshop gaat Leonie namens het Rathenau Instituut in op de basis van het begrip ‘kennis’ en hoe dat in praktijk gebruikt wordt. Ze neemt deelnemers via online tools mee in het herkennen van verschillende typen kennis (introduceren) en de impliciete veronderstellingen daarbij en de voorkeuren van de deelnemers daarin (positioneren). Ze vervolgt met het inzichtelijk maken van de knelpunten in de huidige gemeentelijke organisatie (ordenen) en de toepassing van de verschillende typen kennis op een casus (toepassen).

dr. Leonie van Grootel

Meer informatie: Rathenau Instituut

Tijd: 16:15 – 17:00 
Presentatie door:
Eva Mandos, onderzoeker Gemeente Rotterdam (OBI)
Bekijk de presentatie: Gemeente Rotterdam Lerend evalueren met Housing First

Casus ‘Housing First’ in Rotterdam

Bij het opstellen en implementeren van een nieuwe interventie, waarbij verschillende partners betrokken zijn op een complex onderwerp, maak je samen beleid, op basis van kennis. Je zet stapjes met elkaar. Je evalueert vanaf het begin, je leert met elkaar en stuurt bij. Die methode heet ‘lerend evalueren’. Het is eigenlijk samen onderzoek doen en samen beleid maken. In Rotterdam wordt een pilot uitgevoerd met lerend evalueren bij de invoering van ‘Housing First”. Housing First is een methode om langdurig daklozen die niet geschikt zijn voor het reguliere aanbod, te huisvesten en begeleiden. We staan in de presentatie stil bij de opbrengsten van lerend evalueren en bij de aandachtspunten zoals rolonduidelijkheid, betrokkenheid en onafhankelijkheid van onderzoekers.

drs. Eva Mandos is sinds 2010 werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de Gemeente Rotterdam en was daarvoor 10 jaar actief als beleidsonderzoeker bij een zelfstandig bureau. Naast Eva Mandos zijn vanuit OBI ook dr. Anita Nanhoe en Susan Brand (MA) bij deze pilot betrokken.

Optimale kennisbenutting en dilemma’s

Tijd: 15:15 – 16:00
Presentatie: Daniëlle Fiolet, manager Onderzoek & Advies gemeente Utrecht en Frank-Jos Braspenning, strategisch adviseur gemeente Houten
Bekijk de presentatie: Hoe staat het met de kenniscultuur in jouw gemeente

Thema’s die we in de workshop verder willen uitdiepen zijn:

  • Hoe staat het met de kenniscultuur in jouw gemeente?
  • Hoe is binnen jouw gemeente het sturen op de inhoud georganiseerd? Wordt er integraal en goed samengewerkt? Denk bijvoorbeeld aan de rol van beleidsafdelingen, programmamanagement, strategen, onderzoek, informatiemanagement, de raad.
  • Hoe borg je (het gebruik van) informatie op het juiste moment in het beleidsproces?
  • Krijg je de noodzakelijke informatie en kennis en het gebruik daarvan als (kleine) gemeente nog goed georganiseerd? Dit gezien de veelheid aan taken en complexe opgaven van gemeenten en de exponentiële toename van data. Wat kan helpen?

Tijd: 15:15 – 16:00
Presentatie door:
Zwaantina van der Veen, onderzoeker sociaal domein, gemeente Amersfoort en Anke Hendriks, projectleider gemeente Amersfoort

In Amersfoort was een belangrijk vertrekpunt voor het nieuwe beleidskader Inclusieve Stad de startfoto. In deze startfoto beschrijven we de stand van zaken en kijken we vooruit naar de thema’s en aandachtspunten die op basis van cijfers en onderzoek de belangrijkste voor Amersfoort worden. Onder andere gebaseerd op landelijke onderzoeken / verkenningen en regionale prognoses. De startfoto is een coproductie van Zwaantina van der Veen (onderzoeker) en Anke Hendriks (projectleider). De ervaring met het gebruik van een dergelijke startfoto is goed ontvangen en in Amersfoort willen we vaker op deze manier werken. Dit om te zorgen dat ons beleid meer data- en kennisgestuurd wordt en we daarmee meer impact kunnen hebben op de inwoners. Maar wat is hiervoor nodig? En wat hebben we geleerd van het huidige proces? En hoe zorg je dat de startfoto en het beleidskader echt op elkaar aansluiten? En hoe hou je ook ruimte voor de invulling vanuit beleid of bestuur?

Zwaantina van der VeenZwaantina van der Veen
Ik werk 15 jaar als onderzoeker bij de gemeente. Ik heb daar op hele verschillende terreinen onderzoek uitgevoerd of geadviseerd over het gebruik van onderzoek en cijfers. En sinds 2014 ben ik me steeds meer gaan specialiseren op het gebied van sociaal domein.

 

 

 

Anke Hendriks

Anke Hendriks
Ik heb bij de gemeente Amersfoort 14 jaar gewerkt als bestuursadviseur communicatie voordat ik projectleider Beleidskader werd. Inmiddels ben ik als projectleider actief in andere projecten (wijkperspectieven).

 

 

 

 

Tijd: 16:15 – 17:00
Presentatie door:
Prof. Dr. P.J. Boelhouwer, TU Delft/Expertisecentrum Woningwaarde
Bekijk de presentatie Monitoring van de woningmarkt

De Monitor Koopwoningmarkt is een gezamenlijk product van CBS en TU Delft/OTB met diverse partners op het gebied van de koopwoningmarkt. Door middel van diverse indicatoren verdeeld over zes woningmarktthema’s wordt de stand van zaken rondom koopwoningen in beeld gebracht. Peter Boelhouwer van TU Delft vertaalt de kennis naar oplossingen. In de discussie gaan we op zoek naar oplossingen voor krapte en de oververhitte woningmarkt en de consequenties ervan.

 

 

In het tweede deel van de workshop geven Martin van de Wiel en Bob Biesheuvel van de gemeente Breda een reactie op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en het beleid van de gemeente.

 

Tijd: 15:15 – 16:00 
Presentatie door:
Hans Weda, VNG, senior data scientist en Janneke Lummen, VNG, projectleider Wmo voorspelmodel
Bekijk de presentatie: Wmo voorspelmodel

In Den Haag is het Wmo voorspelmodel ontwikkeld en in 2020 overgedragen aan de VNG om verder door te ontwikkelen voor landelijk gebruik. In mei is de tweede fase gestart, wat betekent dat er in de eerste fase is beoordeeld dat er een landelijk draagvlak is, daadwerkelijk behoefte bestaat en het technisch realiseerbaar is. De tweede fase staat in het teken van doorontwikkeling en geschikt maken voor zoveel mogelijk gemeenten. Belangrijk onderdeel in de tweede fase is het daadwerkelijk gebruik van het model, om deze reden zijn er 20 gemeenten extra aangesloten om dit te onderzoeken. Wat levert de informatie op? Welke behoefte vult dit in? Wordt het werk hierdoor anders, beter, zorgvuldiger? Is de geleverde output geschikt voor jouw specifieke gemeente? Continue beoordeling van de resultaten voorkomend uit het model door de feitelijke gebruikers blijft een continu proces.

In deze presentatie nemen we jullie graag mee in de (nieuwe) keuzes van het model, de (reeds opgeloste) uitdagingen en de vraag wat het model concreet betekent voor gemeenten. Nut, of noodzaak?

 

Onderzoek via social media campagne en flyeren in de wijk

Tijd: 16:15 – 17:00
Presentatie door:
Marieke Postulart, onderzoeker afdeling Onderzoek & Statistiek gemeente ’s-Hertogenbosch en Dennis van Rooij, beleidsmedewerker afdeling Openbare Orde en Veiligheid gemeente ’s-Hertogenbosch.
Bekijk de presentatie: Samen maken we wijken en dorpen veiliger!

De gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Hiervoor maken we gebruik van bestaande data, zoals inwonersenquêtes en politiecijfers. Daarnaast wordt er per wijk een korte vragenlijst uitgezet via een social media campagne. Aanvullend gaan studenten de wijk in, waar zij de vragenlijst afnemen/uitdelen en op plekken waar respons achterblijft huis-aan-huis flyeren. Deze werkwijze is succesvol: ruim 10% van de inwoners doet mee!

Voor het opstellen van de wijkveiligheidsplannen werken gemeente,  politie en andere maatschappelijke organisaties samen. Ook worden inwoners betrokken bij het bedenken van oplossingen voor veiligheidsproblemen tijdens inwonersavonden, waar ook de burgemeester bij aanwezig is.

Tijdens deze presentatie gaan we in op onze samenwerking voor het opstellen van de wijkveiligheidsplannen. Maar we gaan ook in op het onderzoek dat we uitvoeren. Hoe representatief zijn de resultaten? En in welke mate verschillen de resultaten van onze ‘standaard inwonersonderzoeken’?

Tijd: 15:15 – 16:00
Presentatie door:
Jeroen Meuwissen, directeur van Etil (onder meer ontwikkelaar van arbeidsmarktinzicht.nl)
Bekijk de presentatie: Impact coronapandemie op economie en arbeidsmarkt

Corona heeft de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd. Welke ontwikkelingen zien we naar sectoren, wat zijn de groeiende en krimpende bedrijfstakken en welke lessen mogen gemeenten voor de komende jaren trekken als het gaat om arbeidsmarkt-, onderwijs- en mobiliteitsbeleid en de bestemming van bedrijvenlocaties?

Tijd: 16:15 – 17:00
Presentatie door: Pieter Evenhuis, beleidsonderzoeker bij de afdeling SEPO van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in de gemeente Den Haag en Josh Geuze, beleidsmedewerker van de beleidsafdeling Wonen, team Duurzaamheid, onderhoud en kwaliteit (DOK)
Bekijk de presentatie: Social mapping Pf Fysiek VSO congres

deel 1: Het effect van verduurzamingsambities op WWS-punten (woningwaarderingsstelsel) en huurprijs van de Haagse woningvoorraad (gemeente Den Haag)
Onlangs hebben we in Den Haag onderzoek gedaan naar het effect van de verduurzamingsambities van de gemeente Den Haag op de woningwaarderingspunten en daarmee ook de maximaal redelijke huurprijs van de Haagse huurwoningen. Duurzamere woningen (o.b.v. geregistreerd energielabel) resulteren namelijk in hogere maximale huurprijzen o.b.v. de WWS-punten (woningwaarderingsstelsel). Op basis van de bij ons beschikbare data hebben we voor alle Haagse corporatie- en particuliere huurwoningen de WWS-punten ingeschat en vervolgens doorgerekend wat het effect zou zijn van de Haagse duurzaamheidsambities. Op deze manier hebben we in beeld proberen te brengen wat het effect is van verduurzaming van de Haagse woningvoorraad op het aantal woningen dat o.b.v. de WWS-punten onder of boven de liberalisatiegrens valt. In het eerste deel van deze workshop vertellen we over het onderzoeksproces (data/methoden/etc.), de beleidsmatige kant en de resultaten.

deel 2: Een tool bij het afwegen van beleidsinstrumenten per buurt bij de energietransitie
Het tweede deel van de workshop gaat in op een project waarbij de gemeente Den Haag op basis van data op buurtniveau een tool heeft ontwikkeld die helpt bij het afwegen van welke beleidsinstrumenten in welke buurten ingezet kunnen worden om burgers te helpen bij de energietransitie. Dit doen ze door te kijken naar drie dimensies: noodzaak van verduurzaming, bereidheid tot verduurzaming en de potentie voor verduurzaming.

 

© Copyright - VSOnet.nl