Kennisfestival
De VSO organiseert samen met de VNG een ‘kennisfestival’ ter verdieping en verbinding van spelers die er lokaal toe willen doen, die lokaal met kennis willen werken of hun kennis lokaal willen inzetten.

Voor wie
Het is een festival voor gemeentelijke onderzoekers, landelijke kennisinstellingen, data scientists en beleidsadviseurs. Samen werken we aan een kennisnetwerk voor lokale impact. Samen maken we kennis voor beter gemeentelijk beleid.

Weten + willen = beleid
Overheidsbeleid en de uitvoering daarvan vindt vooral in gemeenten plaats. Daar is het directe contact tussen overheid en burger, tussen systeemwereld en leefwereld. Dat beleid is vaak gestoeld op kennis, maar dat kan nog beter. De beleidsvragen worden gesteld en beantwoord in een politiek-bestuurlijke context. De kennis- en onderzoeksvragen die daarbij horen, worden beantwoord door ‘onderzoekers’. Dat kunnen gemeentelijke onderzoekers zijn, maar ook onderzoekers van universiteiten, hogescholen of landelijke kennisinstellingen. Ook data scientists en data-analisten spelen steeds vaker een rol in informatievoorziening. De informatie- en kennisantwoorden moeten vervolgens worden omgezet in een handelingsperspectief met draagvlak, volgens de formule ‘weten + willen = beleid’. In dat ingewikkelde speelveld zijn veel en steeds meer spelers actief, worden de opgaven steeds complexer en is de maatschappelijke context erg veranderlijk.

Save the date!
De VSO wil op haar congres in 2020 uitgebreid stilstaan bij dit speelveld en richt haar congres expliciet op de verschillende doelgroepen van gemeentelijke onderzoekers, data analisten en data scientists, onderzoekers van landelijke kennisinstellingen en de (lokale) beleidsmedewerkers. Er wordt met deze verschillende doelgroepen een interessant programma opgesteld voor deze doelgroepen.