Cijfer zkt. Verhaal

Door: Nart Wielaard

We’re drowning in data but starving for wisdom. In een digitaal tijdperk barstensvol informatie gaat het uiteindelijk om het nemen van betere beslissingen. En dat gaat bepaald niet vanzelf in een wereld vol rammelende statistieken, ondeugdelijk onderzoek, gemankeerde journalistieke interpretaties en soms moedwillig gemanipuleerde cijfers. Nart heeft in het plenaire deel aan de hand van vermakelijke voorbeelden laten zien hoe en waarom het mis gaat én hoe we in die rijkdom aan cijfers toch kunnen komen tot de beste beslissingen. Hij liet ook zien dat het daarbij vooral gaat om het verbinden van verschillende disciplines.

In deze workshop is er tijd om te verkennen hoe je tijdens Covid-19 kunt omgaan met de wildgroei aan cijfers, data, deskundologen en dan toch tot de beste beslissingen kunt komen. Mark Rutte zei tijdens de eerste persconferentie: ‘We moeten 100% van de beslissingen nemen met 50% van de informatie’. Daar staat iedereen nu voor.

Bekijk hier de opname

 

Door: dr. Gerdien van Eersel, Onderzoek & Statistiek gemeente Zaanstad

Evidence-based werken: iedereen kent het belang ervan, maar wat houdt het eigenlijk in? Wat is wetenschappelijk bewijs, en hoe kun je dit beter inzetten voor beleid? Op welke manier kun je monitoren of een beleidsinterventie het gewenste effect heeft? En in hoeverre is het mogelijk is om binnen de (lokale) overheid evidence-based te werken? Dit en meer komt aan bod in dit informatieve webinar, bedoeld voor iedereen met interesse in deze benadering.

Bekijk hier de presentatie

Door: Marn van Rhee, Onderzoeker gemeente Rotterdam, Lid denktank GFT in de Hoogbouw

Zes gemeenten hebben de afgelopen jaren onder – centrale regie van één denktank – pilots uitgevoerd met inzameling van GFE-afval in de hoogbouw. Door middel van nudging zijn bewoners gestimuleerd hun GFE-afval apart in te zamelen.

Daar is veel van geleerd. In deze workshop word je deelgenoot van een grote diversiteit aan nieuwe inzichten.

Aan bod komen (onder andere)

  • Belangrijke lessen bij het opstarten van een veldexperiment
  • Meten van gedrag – mooi bedacht, maar kan het ook zoals verwacht?
  • Randomized-controll in het veld, “the devil is in the detail”
  • Effecten van diverse vormen van nudging
  • Prachtige bijvangst aan inzichten, zoals
  • Effecten van betrokkenheid bij onderwerp op bereidheid enquête-deelname
  • Effecten van enquête-deelname op gedrag

Bekijk hier de opname

(de workshop begint na 7 minuten)

Betekenisvol sturen en monitoren rond corona

Door Robin Tromp, onderzoeksadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling en Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht

Impact met data. Dat is wat steeds meer gemeenten willen. Noem het kennisgedreven of datagedreven werken. Maar hoe maak je nu echt breed impact met data, van raad tot professional? Hoe kom je tot een lerend systeem op basis van informatie? De gemeente Utrecht werkt in het sociaal domein sinds 2015 met een model van betekenisvol sturen. Data staan daarin niet op zichzelf en is nadrukkelijk onderdeel van een breder perspectief. En hoe mooi! We krijgen een actuele casus in onze schoot geworpen: coronacijfers, peilingen en verhalen. We gaan met deze casus op zoek naar hoe je betekenisvol zou kunnen sturen, de veranderde rol van de onderzoeker en de beleidsmaker en we verkennen hoe je het kunt toepassen.

Bekijk hier de opname

Door Erik Tielemans, afdelingshoofd RIVM

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft uitgebreide wetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van volksgezondheid en milieu. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven biedt de mogelijkheid om deze kennis en ervaring samen met de andere maatschappelijke partijen in te zetten in concrete en vernieuwende projecten voor een gezonde (stedelijke) leefomgeving.

 

Door:
Tjark van de Merwe, senior Dataspecialist Kennispunt Twente
Edwin van de Wiel, senior Onderzoeker Kennispunt Twente

Wat kan een onderzoeksafdeling betekenen in tijde van corona? Kennispunt Twente heeft tijdens de coronacrisis een aantal coronaberichten gepubliceerd over de gevolgen voor de regionale en lokale economie. Ook hebben verschillende producten van Kennispunt Twente een deels andere inhoud en verschijningsfrequentie gekregen.

Wat hebben we geleerd in de eerste maanden van deze crisis? Welke nieuwe methoden en producten zijn een blijvertje? En is de rol van Kennispunt Twente als lokaal en regionaal adviseur veranderd?

Een van de datastromen waarin dagelijks de impact van de corona maatregelen is te zien is de wifiteldata waarin de bezoekers worden geteld in de binnensteden van Enschede en Hengelo.
In deze workshop zoomen we in op deze data, en bekijken we het effect van de coronamaatregelen. Het zal ook kort gaan over de dataverwerkingsvraagstukken: privacy; interpolatie van data naar straten zonder sensoren middels een Markov ketenanalyse. En de combinatie met andere data; het gebruik van data uit de parkeergarages; en de vergelijking met andere bronnen.

Bekijk hier de opname

 

Door: Sue-Yen Tjong Tjin Tai, senior onderzoeker Rathenau Instituut

Overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Ze hebben kennis nodig om tot goed geïnformeerde beleidskeuzen te komen. Dat vraagt om goed organiseren én om specifieke vaardigheden, zowel bij kenniswerkers als bij beleidsmedewerkers.  Via publiek-publieke kennissamenwerkingen mobiliseren beleidsmedewerkers universiteiten en hogescholen om in hun kennisbehoefte te voorzien. Hoewel van deze kennisinstellingen steeds meer verwacht wordt dat ze met hun kennis en expertise bijdragen aan maatschappelijke doelen, vergen zulke nieuwe, gezamenlijke manieren van kennis ontwikkelen voor beleid de nodige aandacht vanwege de hierin inherente spanningen.

Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar kennis in beleid en naar vitale kennisecosystemen. Twee recente projecten zijn ‘ kennis voor beleid bij ministeries’ en ‘kennisgedreven samenwerking tussen gemeenten en hogeronderwijsinstellingen’. In deze interactieve sessie begeleid door Sue-Yen Tjong Tjin Tai van het Rathenau Instituut signaleren we knelpunten bij kennis voor beleid en bespreken we mogelijke oplossingen.

Binnenkort staat hier de link naar de opname

Kennis delen; van nationaal naar lokaal en vice versa

Door Rien Fraanje, secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Het decentraal bestuur heeft sinds het begin van deze eeuw flink aan belang gewonnen. Het Rijk heeft in verschillende etappes tal van taken gedecentraliseerd naar provincies en vooral gemeenten. Komende jaren komen nieuwe opgaven op provincies en gemeenten af, dit keer vooral in het fysieke domein. De doelen en voornemens die voortkomen uit het Klimaatakkoord zullen eveneens voor wat betreft de implementatie op het bord van gemeenten en provincies komen te liggen. In zijn Signalement ‘Kennis delen’ concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur dat met de decentralisatie van taken de urgentie om kennis te delen is toegenomen. Wisselwerking en wederkerigheid zijn daarbij de sleutelwoorden. De nationale kennisinstellingen beschikken over kennis die voor decentrale overheden van groot belang is en andersom is in de regio’s belangwekkende informatie beschikbaar is die de nationale kennisinstellingen en in het verlengde daarvan de Haagse beleidsmaker en beslissers heel goed kunnen gebruiken. In deze Workshop bespreken we wat nodig is om kennis te delen. Welke obstakels zijn er (nog)? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Bekijk hier de opname

Door: Eva Kunseler en Femke Verwest van het Planbureau voor de Leefomgeving

In de workshop nemen Femke Verwest en Eva Kunseler je mee in de (omgang met) professionele uitdagingen van onderzoekers in een verschuivend kennislandschap. Het wordt een interactieve workshop, waarbij de deelnemers geprikkeld worden via stellingen (mentimeter).

Bekijk hier de opname

VSO workshop_resultaten mentimeter
VSO workshop Schakelen met je omgeving

Ervaringen vanuit de Urban Data Centers

Door: Bastiaan Rooijakkers (hoofd Beleidsstatistiek en Urban Data Centers, CBS)

Het CBS is bijna vier jaar geleden in Eindhoven begonnen met haar eerste UDC. Ondertussen zijn er al 15 door het hele land. Bastiaan Rooijakkers, hoofd Beleidsstatistiek en Urban Data Centers, was er vanaf het eerste moment bij betrokken. Hij neemt je in deze presentatie mee door deze tijd en vertelt wat hij allemaal heeft geleerd over datagedreven werken. Daarbij zal hij zijn eigen blunders zeker niet uit de weg gaan.

Bekijk hier de opname

© Copyright - VSOnet.nl