Met Harry ten Caten (gemeente Eindhoven) en Niky van Geffen (CBS)
Duur: 45 minuten

Het gaat hier om een praktijkvoorbeeld van een samenwerkingsproject tussen de gemeente Eindhoven en het CBS in UDC-verband.

Om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en ontwikkeling van de Eindhovense bevolking is een clusteranalyse uitgevoerd aan de hand van 25 demografische, sociaaleconomische en woongerelateerde indicatoren. Deze is vooral geïnspireerd op eerdere studies van het SCP (‘Verschil in Nederland’, waarbij men uitkwam op 6 empirisch duidelijk gescheiden bevolkingsgroepen) en de WRR (‘Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen’ en  ‘De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden’). Door data-exploratie zijn Eindhovenaren aan de hand van een groot aantal kenmerken in 9 groepen (clusters) ingedeeld met een zo groot mogelijke onderlinge gelijkenis.
Bekijk de presentatie.

Christa Slim (adviseur sociaal domein) en Louise Aangeenbrug (opdrachtnemer DIA)
Duur: 45 minuten

In Enschede werken we samen aan een nieuwe stijl van wijkontwikkeling. Een stijl waarin er samenwerking is tussen onderzoekers en beleid en uitvoering van woningbouwcorporaties, gemeente Enschede en Kennispunt Twente.
Door informatie uit het fysieke, sociale en economisch domein te bundelen bepalen we samen ons vertrekpunt en de bestemming van de wijkontwikkeling. Zo wordt een gezamenlijke opgave bepaald en ontstaat er een roadmap van investeringskansen die elkaar kunnen versterken. We noemen dit de dynamische investeringsagenda (DIA). In de workshop nemen we jullie mee in onze reis en de tussenstations en wat je vooral moet meenemen in je koffer.

Bekijk de presentatie van deze workshop.

Berry van den Bos en Marcoen Hopstaken, Proversie
Duur: 1,5 uur
Maximaal 20 personen per workshop

In deze workshop kijken we naar de samenwerkingsprocessen in theaterimprovisatie. Samenwerken heeft in improvisatie veel voordelen. Immers, als je ideeën van anderen kunt gebruiken, hoef je niet alles alleen te verzinnen. Hoe doen improvisatie-acteurs dat? Hoe gebruiken ze input van elkaar en hoe maken ze een product dat aan het eind het resultaat is van gelijkwaardige input van allemaal? Het wordt een energieke workshop vol verrassende oefeningen. Maar zonder rollenspellen of toneelstukjes.

Research Community voor gemeente Oisterwijk: inwoners aan het woord. Met Karin du Long, adviseur-onderzoek bij Het PON
Duur: 45 minuten

In deze workshop vertelt Karin du Long samen met opdrachtgever de gemeente Oisterwijk over de ervaringen met de onlangs gehouden research community: via een online platform hebben 50 inwoners met elkaar gediscussieerd. Het doel hiervan was om met inwoners samen tot verdieping te komen op de volgende vier thema’s:

 • Aantrekkelijke leefomgeving
 • Actief burgerschap
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Veilig & gezond ontwikkelen

We delen onze ervaringen met deze relatief nieuwe vorm van burgerparticipatie en lichten toe voor welke onderzoeksvragen deze methode wel (en niet) geschikt is. Tijdens deze workshop laten we u ook de research community zien en lichten we toe hoe een onderzoeksproject via een community in zijn werk gaat. Samengevat: we geven antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een research community?
 • Wat kun je met een research community?
 • Waarom een research community?
 • Wat levert een research community aan informatie op?
 • Wat zijn de ervaringen met een research community?
 • Hoe werf ik inwoners voor een research community?
 • Voor welke onderzoeksvragen zou ik een research community kunnen inzetten?

Bekijk de presentatie.

Met Jan Hooft van Huijsduijnen, ABF Research
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 40 per ronde

Als gemeente wil je samenwerken en leren van gemeenten die succesvol zijn op terreinen waar jouw gemeente nog stappen kan maken. Er zijn steeds meer benchmarksystemen beschikbaar die laten zien hoe jouw gemeente presteert ten opzichte van jouw regio, provincie, Nederland of andere gemeenten (al dan niet in de dezelfde inwonersklasse). Maar vergelijken op basis van enkel geografie of inwonersaantal kan een zeer vertekend beeld geven; elke gemeente heeft immers haar eigen karakteristieke kenmerken.

Tijdens de workshop laat ABF Research de valkuilen zien van benchmarken en zal zij een zeer vernieuwend tool presenteren waarmee in één oogopslag duidelijk wordt welke de beste gemeenten in Nederland of in de regio zijn om mee te vergelijken en op welke gebieden de gemeenten van elkaar kunnen leren. Deelnemende gemeenten krijgen tijdens of na afloop van de workshop dat inzicht ook van haar eigen gemeente.

Met Marleen van der Haar van Het PON en Ingrid Smit van Ons Welzijn Veghel
Duur: 45 minuten

Hoe werk je aan zelf- en samenredzaamheid in wijken? In deze workshop presenteren onderzoeksbureau Het PON, samen met de gemeente Meijerijstad en welzijnsorganisatie ONS Welzijn, de impact van het werken aan sociale veerkracht voor de wijk De Leest. In deze workshop gaan we in op wat het denken in termen van sociale veerkracht gemeentes en maatschappelijke partners kan opleveren voor het lokaal aanpakken van maatschappelijke opgaven. We introduceren daarbij kennis uit de Brabantse Monitor Sociale Veerkracht (Het PON/Telos) en laten zien hoe de serious game veerkrachtdialoog een vliegwiel kan vormen voor burgerparticipatie. Dit traject is mogelijk gemaakt binnen het provinciale programma Sociale veerkracht.

Bekijk de presentatie.

Met Philip van Veller (Berenschot)
Duur: 45 minuten

We leven in een tijd van grootschalige dataverzameling en toename van technieken om deze data te gebruiken. Datagedreven innovaties ontwikkelen zich breed en in hoog tempo. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook steeds meer gemeenten maken gebruik van de toenemende mogelijkheden.
Projecten van voorloper-gemeenten laten zien dat in alle gemeentelijke domeinen innovaties mogelijk zijn die meer publiek resultaat opleveren.
In deze workshop gaat Philip van Veller in op de groei van data en techniek, naar de mooie resultaten die gemeenten boeken én naar de verwachtingen van de samenleving. Je kunt maar één ding concluderen: it’s here to stay. Dat betekent dat gemeenten hier de komende jaren volop mee zullen en moeten doorgaan. Maar hoe? En wat betekent dat voor bestuur en organisatie? Wat zijn mogelijkheden, kansen en risico’s?

Huiswerk vooraf:
Ga in je eigen gemeente na of en hoe al wordt gewerkt met datatechnieken. Staat het op de kaart? Zijn er experimenten, en zo ja waar en hoe? Is er al een beweging om die experimenten te verbreden, of is het zelfs al hier en daar het ‘nieuwe werken’ geworden?

Bekijk de presentatie.

Stadswandeling met gids van het Gilde Amersfoort
Duur: 1,5 uur

1 of 2 groepen van 15 à 20 man starten bij KAdE op het Eemplein voor de ingang van de bibliotheek. Je krijgt daar een rondleiding met gids, inclusief een bezoek aan de Koppelpoort. De rondleiding eindigt op het Eemplein en je loopt dan zelf terug naar de Rijtuigenloods.

Rondleiding in De Nieuwe Stad met Edwin de Roos
Duur: 1,5 uur
Maximum aantal deelnemers: 25

Je ziet eerst een korte film in De Rijtuigenloods en krijgt daarna onder begeleiding van ontwikkelaar Edwin de Roos (van Schipper Bosch) een rondleiding door De Nieuwe Stad.

Projectontwikkelaar Schipper Bosch heeft samen met de gemeente Amersfoort, de bewoners, huurders en andere stakeholders het terrein van de voormalige Prodentfabriek aan de Eem getransformeerd tot een vernieuwende en bruisende plek: De Nieuwe Stad. Het is een dynamische microstad met ruimte om te werken, leren en wonen; een levendige en sociale plek met festivals, een poppodium, restaurants, gedeelde moestuinbakken en een sterke lokale gemeenschap. De ambitie is om een innovatieve en duurzame microstad te creëren met een mix van functies, waar gebruik boven bezit gaat en waar we gezamenlijk met de bewoners, van onderop een stad creëren.

De presentatie wordt gegeven door Caroline Nevejan (Chief Science Officer gemeente Amsterdam), Scott Cunningham (Associate Professor, Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft), Pinar Sefkatli en Gooitske Marsman (coördinator Analyse en Intelligence, gemeente Helmond)
Duur: 1,5 uur

Naar aanleiding van eerder onderzoek in de Haagse wijk Escamp is in 2016 een verkennend onderzoek gestart naar ritmes van sociale thema’s in buurten in de fysieke leefwereld en naar ritmes van die buurten in de datawereld. Een onderzoek onder leiding van dr. Caroline Nevejan (in 2016 TU Delft, nu Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam), waarin samengewerkt is met het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (een samenwerking tussen TU Delft en Wageningen Universiteit) en met beleidsmakers en onderzoekers van 6 Nederlandse steden (Den Haag, Rotterdam, Zaanstad, Zoetermeer, Helmond en Amsterdam) en het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI).

Samen met studenten van de LDE-minor Responsible Innovation (Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit) zijn in de fysieke leefwereld ritmes (gedragingen) van bewoners in buurten geïdentificeerd en geanalyseerd. Op basis hiervan zijn ritme interventies gedaan die samen met bewoners en ambtenaren van die steden en buurten zijn geëvalueerd. Vervolgens is een datamodel ontwikkeld waarin beats, base- en street rhythms worden gevisualiseerd op basis van onder meer verschillende open microdata sets van CBS. Gedurende het onderzoek hebben verschillende kunstenaars, wetenschappers en dataspecialisten op specifieke momenten een bijdrage geleverd.

Ritme analyses blijken een perspectief op sociale vraagstukken te geven waardoor niet eerder herkende oplossings- en beleidsruimte zichtbaar wordt. Ook blijkt dat het identificeren van ritme in datasets het mogelijk maakt om de sociale dynamiek in een buurt via data in beeld te brengen zonder de privacy van bewoners in het gevaar te brengen. Zoals een GIS systeem kan aangeven dat er een file staat zonder gegevens over wie er in de file staat te laten zien, kan ook het City Rhythm Data Model een dynamiek op een bepaalde locatie anoniem aangeven. De resultaten van het 1,5 jaar durende onderzoek zijn op dit moment zo veelbelovend dat het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) besloten heeft besloten de komende 4 jaar dit onderzoek te ondersteunen.

In de presentatie zullen we ingaan op (1) de theorie van ritme (in de wijk), (2) de onderzoeksmethodiek van observaties in de straat tot het modelleren van ritme in algoritmes en (3) het samenwerken met de partijen.

Lees hier alles over City Rhythm.
Bekijk de City Rhythm book presentation

© Copyright - VSOnet.nl

Door:
Dagvoorzitter

Door:
Remko van der Drift

Door:
Caroline Nevejan

Door:
Matthieu Weggeman

Door:
Joep van Deudekom

Door:
Michiel Dullaert,

Door:
Esther Fennema,

Door:
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL
Hendrik Bloemert, PBL

Door: Jeroen Frissen, adviseur Circusvis | sociale huisvesting

Hij geeft een presentatie over lokale kaarten en een landelijk onderzoek naar veerkracht.

Aansluiting bij congresthema: informatie van de wooncorporaties en samenwerking daarmee.

Door:
Hilko de Boer, eigenaar Finolia BV; adviseur planning & control

Over dashboards die er niet toe doen, en hoe data wel kan helpen om een in control statement af te geven

Steeds meer gemeenten denken na over een ‘in control statement’. Wat is dat? En kan data daarin van toegevoegde waarde zijn? We gaan in op de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wat zijn effecten die we nastreven als organisatie en waarom is data daarin belangrijk.

Hoe kan jij datasturing verbeteren in jouw organisatie? In deze workshop leer je dat urgentie de start is van een verandering. Je leert welke urgenties je kunt gebruiken om datasturing op strategisch niveau te brengen zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Een in control statement kan je zomaar eens helpen, niet om dashboards te ontwikkelen, maar vooral om samen data te gebruiken voor een betere planning en control. Daardoor wordt jouw data gebruikt voor strategische beslissingen.

Door:
Martha Klein, s
Paul Padding, voorzitter werkgroep data en monitoring energietransitie at IPO

 • Samenwerking VNG/IPO/RES/EZK
 • monitoring heb je nodig om als organisatie te leren
 • lessen uit het samenwerkingstraject

Door:
Robin Tromp, strategisch onderzoeksadviseur, gemeente Utrecht
Martin Jansen, strategisch adviseur Digitale Innovatie, gemeente Utrecht

70-20-10 = werken en leren slimmer verbinden. Het meeste leren we immers tijdens ons werk. Soms leren we door uitwisselen met elkaar of als we naar een cursus of congres gaan. Het 70-20-10 leren geeft meer gewicht aan het leren in en van ons dagelijkse werk (70%) en met elkaar (20%) en minder aan het formele leren (de cursussen, 10%). De gemeente Utrecht is in 2020 gestart met het opbouwen van een leernetwerk volgens het 70-20-10 principe voor alle dataprofessionals in de gemeente. Daarbinnen is de groep datacoaches een van de eerste vakgroepen die deze leermethodiek toepast. Tijdens de workshop krijg je een korte intro in het 70-20-10 concept, hoor je hoe we dit in Utrecht hebben toegepast en welke uitdagingen we tegenkomen.

Door:
Lydia Geijtenbeek, senior datascientist CBS

Gemeenten hebben voor het uitvoeren van hun regierol in de energietransitie veel data nodig. Op dit moment is een deel van de gegevens die gemeenten nodig hebben niet beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om informatie over draagvlak, besparingsbereidheid, etc. Gemeenten verzamelen dit soort informatie soms via enquêtes, maar deze zijn erg arbeidsintensief en tijdrovend, waardoor dat eigenlijk niet goed haalbaar is voor alle wijken die de komende jaren aardgasvrij worden. Het CBS heeft echter informatie uit een groot aantal enquêtes op landelijk niveau, zoals het WOON onderzoek. Daarbij zitten respondenten door heel Nederland, maar er zijn niet genoeg respondenten in een wijk om direct een beeld te krijgen van het draagvlak in die wijk. In dit project vertalen we deze landelijke informatie met behulp van artificial intelligence naar gegevens op een lager regionaal niveau (gemeenteniveau en/of wijkniveau). Meer specifiek: CBS heeft eerst een factoranalyse gedaan op de energie-gerelateerde vragen in het WOON onderzoek. Daarna wordt een decision tree gebruikt om een landsdekkend beeld te creëren van een aantal van de factoren. Op deze manier krijgen we per wijk een beeld van hoe belangrijk mensen het vinden om hun investering terug te verdienen, en in welke wijken mensen nog weinig gedaan hebben. Dit helpt gemeenten in hun communicatie met inwoners.

Door:
Freek Hofste, Design Thinking Specialist gemeente Utrecht

De workshop Design Thinking geeft je een inkijk in de ontwerpmethode die al sinds de jaren tachtig wordt gebruikt in de productdesign wereld. Design Thinking biedt een manier om multidisciplinaire teams in co-creatie te laten werken aan complexe vraagstukken door veel ruimte te geven voor creativiteit en holistisch naar een probleem te kijken. Sinds een aantal jaren wordt design thinking steeds meer toegepast binnen de overheid.

We zullen in drie kwartier ingaan op de theorie en een korte oefening doen om de beginselen van het Design Thinken te ontdekken.

Door:
Eva Kunseler, onderzoeker PBL
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL