Door:  Rathenau Instituut

Door: Wouter Abee, manager Onderzoekscentrum Drechtsteden en Jeremy van der Vaart, onderzoeksmanager Onderzoekscentrum Drechtsteden

De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden heeft in samenwerking met deelnemende gemeenten een dataplatform ontwikkeld. Een omgeving waar, in gepseudonimiseerde vorm, data kan worden ontsloten en gekoppeld aan andere bronnen. We doen dat voor de Drechtsteden maar zijn ook in gesprek met andere gemeenten. We lichten het product, de totstandkoming, onze ‘lessons learned’ en onze toekomstplannen graag toe.

Door: Rianne van de Schoot

Presentatie van partners: Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos e.d

Door Patrick Vermeulen, Het PON / Telos en Ruben de Cuyper, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Lokale overheden hebben een groeiende behoefte aan kennis en inzicht ten behoeve van het efficiënt en effectief uitvoeren van hun (uitdijende) takenpakket. Impact is belangrijk. Het gaat niet alleen om het leveren van output, maar om het realiseren van maatschappelijke outcome. Heeft het zin wat we doen? Draagt ons werk bij aan welvaart en welzijn? Nu en op langere termijn?  De kennisbehoefte richt zich op monitoring en verantwoording (‘evidence based’) en het zichtbaar maken van de gerealiseerde impact, maar ook op het bieden van handelingsperspectieven. Liefst gekoppeld aan de ‘wicked problems’ op lokaal en regionaal niveau. Duidelijk is dat we hierover binnen en tussen regio’s veel van elkaar kunnen leren. En dat nu zeer beperkt doen. Ruben de Cuyper  en Patrick Vermeulen gaan in gesprek over verschillende mogelijkheden nu en in de toekomst. En staan zeer open voor nieuwe ideeën.

Door: Gerdien van de Vreede, Data & monitoring energietransitie bij VNG en Margot Hutten, onderzoeker/adviseur bij Gemeente Tilburg

Korte presentatie over de datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving en het proces eromheen. Daarna interactief input van de deelnemers aan de workshop over wat er nog aan de datavoorziening verbeterd kan worden om hem nog beter bruikbaar te maken. Graag een voorproefje? Ga dan naar Commondatafactory.nl

Wegens succes in 2018 wordt deze workshop herhaald in een 2020-versie!

Door Narly Rambharos, senior onderzoeker OIS Groningen

In de zakelijke dienstverlening wordt een ‘data-driven benadering’ veel toegepast op het gebied van beleid- en besluitvorming om bijvoorbeeld winst te verhogen. Een vergelijkbare revolutie maakt zijn opmars in overheidsland! Steeds meer overheden ontdekken dat ze over enorme hoeveelheden data beschikken die waardevol kunnen zijn voor processen binnen de organisatie of maatschappelijke doelstellingen. Maar, kan data-based policy making toegepast worden bij beleidsvorming binnen een non-profitorganisatie?

Door: Rowinda Appelman, Kwartiermaker / Programma Manager City Deal Kennis Maken; Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden; Gert-Joost Peek, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Hogeschool Rotterdam.

In Nederland zijn tal van Werkplaatsen Sociaal Domein actief die zich bezighouden met kennisdeling en –ontwikkeling rondom sociale vraagstukken. Deze samenwerkingsverbanden van bewoners, gemeenten, hogescholen, zorg- en welzijnsorganisaties werken aan beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering van professionals. Dit door middel van praktijkgericht onderzoek en door het opzetten van lerende uitvoeringspraktijken waarin nieuwe methoden en werkwijzen worden toepast en waarop wordt gereflecteerd. De VNG is met onder andere ministeries, Regieorgaan SIA en Platform Stad en Wijk in gesprek over het oprichten van soortgelijke werkplaatsen maar dan binnen het fysieke domein. Om zo tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven te komen rondom onderwerpen als infrastructuur, klimaat(adaptatie) en woningbouw. Het idee is om op regionaal niveau schakelpunten op te richten. Om zo partijen met elkaar te verbinden, onderzoeksvragen op te halen en in een lerende en participatieve werkvorm kennis te ontwikkelen. Tijdens deze sessie kunt u meepraten over deze nieuwe werkplaatsen. Voorafgaand laten Suzan van der Pas (lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden) en Gert-Joost Peek (lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Hogeschool Rotterdam) zien hoe hogescholen kunnen bijdragen aan deze vorm van kennisontwikkeling. Suzan van der Pas vertelt daarbij onder andere over haar ervaringen als programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Gert-Joost Peek gaat in op de rol van onderzoek en onderwijs bij de gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens in Rotterdam.

Door Olga Kalles, programmaleider; Hiddo Huizinga, PBL (onder voorbehoud)

Vanuit het Interbestuurlijke Programma hebben 15 gebieden een eigen gebiedsplan opgesteld, samen met bewoners, bedrijven en bestuurders (provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk). A hebben we nodig om een vitaal gebied te worden of te blijven? Per gebied zijn kennisvragen benoemd. Tegelijk leren de gebieden van elkaar ook al zijn de plannen onderling heel verschillend. Het PBL voert tijdens het programma een lerende evaluatie uit van hoe het geheel verloopt. Wat zijn de resultaten en wat kunnen we ervan leren bij de aanpak van andere regionale opgaven?

Meer informatie: VNG Onderzoeken en leren wat werkt

Door Jasper Sterrenburg (AEF), onderzoeksleider IBP en Kees Breed (VNG, opdrachtgever)

Wie is in mijn regio bezig met dezelfde kennis- en leervragen als ik? Zijn er andere regio’s en collega’s bij wie ik mijn licht kan opsteken? Welke nationale kennis- en leerinstellingen zijn voor mij relevant? En hoe kan ik mijn eigen kennis- en leervragen bij zulke instellingen kwijt? Regionale schakelpunten kunnen helpen bij het antwoorden van zulke vragen. Vanuit het Interbestuurlijke programma (IBP) is onderzoek gestart naar de vraag welke functies zulke schakelpunten moeten kunnen vervullen. En hoe kan een landelijk netwerk van zulke schakelpunten vorm krijgen? In deze workshop krijgt u de resultaten van het onderzoek en kunt u meedenken over de inrichting van zo een netwerk.

Meer informatie:

Door Hanneke Drewes en Petra Loeff

© Copyright - VSOnet.nl