Wegens succes in 2018 wordt deze workshop herhaald in een 2020-versie!

Door Famke Mölenberg, Erasmus MC

Rotterdam is een stad die volop in (her)ontwikkeling is. Door buurten te veranderen proberen we de gezondheid van bewoners te verbeteren, maar het bewijs hiervoor is niet eenvoudig te verkrijgen. Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek op buurtniveau is vaak niet uitvoerbaar. Met specifieke analyse technieken en de koppelingen met bestaande databronnen is het mogelijk om deze zogenaamde ‘natuurlijke (beleids) experimenten’ te evalueren en zo tot een oorzakelijk verband te komen. Spelen kinderen meer buiten als er Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds worden aangelegd? Is de toename in fastfood zaken te linken aan overgewicht? Voor welke beleidsdossier zou u graag het bewijs op tafel zien? Is het mogelijk met bestaande gegevens een evaluatie uit te voeren? Tijdens deze workshop zullen diverse voorbeelden uit de praktijk voorbij komen en kijken we vooruit naar toekomstige projecten die het evalueren waard zijn.

Door Daniëlle Fiolet, Hoofd Onderzoek Gemeente Utrecht en Christine Clement, Manager Onderzoek & Projecten Gemeente Den Haag

De ‘future proof onderzoeker’ doet niet alleen onderzoek maar beschikt ook over adviesvaardigheden. Die onderzoeker nieuwe stijl legt de verbinding tussen onderzoek, data, beleid en advies. Utrecht heeft een eigen werkwijze met data-coaches. Dit is een goed voorbeeld. Den Haag werkt met een functiehuis inclusief competenties.

door gemeente Eindhoven

Door Edwin van de Wiel, senior onderzoeker Kennispunt Twente en Toon Bom, senior beleidsadviseur Public & European Affairs,  gemeente Enschede

Overheden in het grensgebied Achterhoek/Twente/Münsterland willen interactie in het Nederlandse/Duitse gebied stimuleren. Om dit te faciliteren is een gezamenlijk memorandum met actiepunten opgesteld. Natuurlijk dient de voortgang van deze actiepunten gemonitord te worden.

In deze workshop schetsen wij onze aanpak. Wij lichten onze werkwijze ‘signaleren en monitoren’ toe. We schetsen naast de mogelijkheden van monitoring ook de onmogelijkheden van het in kaart brengen van effecten van beleid. Wij laten zien hoe wij beleid in meetbare termen vertalen en hoe wij de grensoverschrijdende regionaal economische ontwikkeling volgen met behulp van het CBS open data portaal Grensdata.

 

Door Tjark van de Merwe, dataspecialist Kennispunt Twente

? Susan Meijer, beleidsadviseur Economie, Hengelo ?
? Karin Ligthart, adviseur strategie en beleid Fysiek en Economie, Enschede ?

Kennispunt Twente heeft voor de binnenstadmonitor gebruik gemaakt van wifiteldata. Deze workshop gaat in op:

  • De data achter de monitor: privacy; interpolatie van data naar straten zonder sensoren middels een Markov ketenanalyse; het bepalen van de optimale plaatsing van sensoren; het voorspellen van de drukte.
  • Het gebruik van de monitor; het in kaart brengen van opvallende dagen; de evaluatie van evenementen; het effect van veranderend beleid koopzondag.
  • De combinatie met andere data: het vergelijk met handmatige tellingen; Vodafone verplaatsingsdata.

Kortom, een breed programma over druktemetingen in de binnenstad.

Door: Anke Kamphuis (onderzoeker Kennispunt Twente), Tjark van de Merwe/Gea Hamhuis (dataspecialist Kennispunt Twente), xxx (epidemioloog GGD Twente), Prisca Braat (beleidsmedewerker gemeente Hof van Twente)

De gemeente Hof van Twente wil inzicht in de manier waarop zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen de gemeente er in de toekomst uit moeten zien, om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Kennispunt Twente en GGD Twente hebben hiertoe een gezamenlijke analyse gemaakt van de zes kernen in Hof van Twente. Per kern zijn de belangrijkste kengetallen samengevat en gecombineerd met een clusteranalyse, waarin is gezocht naar ‘persona’s’ (groepen mensen met gelijke kenmerken) in de data van de GGD uit diverse gezondheidsmonitoren en gegevens over jeugdhulp en Wmo-gebruik van de gemeente. Dit is vervolgens per kern gepresenteerd: hoe verhouden de persona’s zich per kern? Welke zorgvraag zien we in de kernen? En welk zorggebruik zien we daadwerkelijk? Kennispunt Twente, GGD Twente en de gemeente Hof van Twente presenteren samen de resultaten en inzichten die dit opleverde.

Door Hester Booi, Laura de Graaff, Feiko de Grip Onderzoekers bij OIS, gemeente Amsterdam
Renée Kuit, gemeente Zaanstad en Monique van Diest, gemeente Purmerend

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) is het grootschalige woononderzoek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Amsterdam en de regio vormen één woningmarktgebied. In 2013 is gestart met het regionale onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam’ om een uitgebreid, betrouwbaar en vergelijkbaar gezamenlijk beeld te krijgen van de woningmarkt in de regio Amsterdam. In 2015 is dit onderzoek herhaald en in 2017 is het onderzoek opgeschaald naar het niveau van de MRA, waarmee het wordt uitgevoerd in 31 gemeenten. In 2019 is het onderzoek voor de tweede keer op deze schaal uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • enquête-onderzoek (n=48.256)
  • analyse werkelijke verhuizingen o.b.v. CBS microdata

We willen in de workshop op vier dingen ingaan:

  • De samenwerking waarin het onderzoek tot stand komt (tussen de deelregio’s, gemeenten, woningcorporaties en OIS Amsterdam)
  • De onderzoeksopzet en uitdagingen daarbij
  • De inhoud: De ontwikkelingen op de woningmarkt in de MRA
  • Ervaringen uitwisselen met andere gemeentes en regio’s over woningmarktonderzoek

De invloed van toerisme op de leefbaarheid

Door Caroline Nevejan, gemeente Amsterdam, OIS

In het Amsterdamse coalitieakkoord wordt in de paragraaf Balans in de Stad aangekondigd dat de leefbaarheid en toeristische draagkracht in buurten structureel gemonitord zullen worden. Het Programma Stad in Balans heeft OIS opdracht gegeven om de relatie tussen toeristische druk en bezoekers gerelateerde leefbaarheid voor alle 99 wijken in kaart te brengen.

OIS heeft getracht het concept toeristische draagkracht te operationaliseren. Er is een model ontwikkeld dat voor elke buurt deze draagkracht in beeld brengt door de toeristische druk en de leefbaarheid tegen elkaar af te zetten.

We willen in de workshop het model toelichten en discussiëren over de toepasbaarheid in andere gemeenten. Om toeristische draagkracht te operationaliseren zijn er gesprekken gevoerd met enkele wetenschappers met expertise op dit gebied. We kijken of ten minste een van hen kan aansluiten bij het geven van de workshop.

 

Door Jan Matthijsen, Planbureau voor de Leefomgeving

 

Door Marco van der Kooij ForSight Consulting

Wat is het: We gaan in een aantal rondes, al tekenend, een beeld maken van heden en vooral de toekomst.
Voordeel van deze werkwijze is dat het creatieve deel mensen aan het (ruimer) denken zet, en met behulp van tekeningen gaan verkennen en ontdekken hoe de toekomst er uit kan komen te zien!
Hoe:
A: Voorstelronde (10 min)
B: Mini cursus tekenen (10 min)
C: Hoe is het nu (wat is “Onderzoek en Statistiek” op dit moment in, in de praktijk?) (10 min)
D: wat is jouw ideale toekomst op het gebied van Onderzoek en Statistiek, gelet op thema van het congres?

© Copyright - VSOnet.nl