Tag Archief van: ws 21

Door Marieke Jonker-Verkaart, ruimtelijke adviseur wonen en Maarten van Son, bestandsanalist/beleidsonderzoeker

Om de problemen op de Utrechtse woningmarkt te lijf te gaan, werkt de gemeente Utrecht intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. In het Stadsakkoord Wonen, dat onder deze samenwerking ligt, zijn afspraken gemaakt over onder meer een langdurig hoge woningbouwproductie, een inhaalslag op het middensegment, een betere doorstroming, het op peil brengen van de sociale voorraad, en over meer gemengde wijken. Actuele data op zo laag mogelijk schaalniveau is cruciaal om te sturen op deze ambities. In nauwe samenwerking tussen onderzoekers, beleidsadviseurs en partners uit het Stadsakkoord is een Monitor Wonen ontwikkeld. In deze monitor zijn verschillende databestanden met elkaar gecombineerd, waarmee een actueel en gedetailleerd beeld is ontstaan van de woningvoorraad, woningproductie en woonsituatie van Utrechtse huishoudens. De resultaten zijn opgenomen in een dashboard. De ontwikkeling van een Monitor Wonen, maar ook de nauwe samenwerking tussen onderzoekers en beleidsadviseurs, heeft geleid tot nieuwe ervaringen en inzichten die we tijdens deze workshop graag willen delen.

© Copyright - VSOnet.nl